DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
Unknown overstamping

Photo 1
       An unknown overstamped during the German occupation in Romania in 1918

      Are known today, overprints executed by German occupation authorities during World War I and many of the stamps, both postal and local governments used to cancel postage stamps and revenues stamp tax were used at that time.
       Overprint was applied to the stamps or stamped paper which could thus use on the Romanian territory administered by the occupation forces giving them legitimacy is changing authority. Overprint is applied either by printing in the case of stamps or by stamping in the case of stamped paper.

Photo 2
       Stamping were intended to supplement and change the status of stamped paper document when used for tax purposes, the fee being charged by the new tax organization.
      Romanian 1911 issue revenue stamps were overprinted with MViR in the box and MViR calligraphy in double box. For the area under the administration of the Ninth Army was used overprint classifying types and varieties Gűltig 9.Armee thereof, but does not insist on them being already known. The overprint has been executed by printing in sheets.

Photo 3
       Stamps or stamped paper sheets already in use have been overprinted by stamping, being found only overprints MViR calligraphy in double box and Gueltig 9 Armee.
       Similar performance of on the overprinted sheets stamps were overprinted and forms required to be used according to Romanian legislation valid before occupation.
       Introduce those interested in studying this period, a stamp purpose of overprint, unlisted so far and I found it on a cattle ticket, from the issue of 1917, which shows that cattle for 1917 tickets were already printed on end of 1916, proof that the Romanian authorities did not take into account any possibility of a major territorial losses or more, the capital.

Photo 4
       This overprint was executed by stamping in red ink, thus allowing its use in occupied territory.
      Dimensions are 17 x 25.5 mm overprint and overprint is like all that time Militärverwaltung in Rumänien abbreviation for having registered and 1918, all found in a box (photo 1).
       And the ticket presented in this article remained unused, is overprinted again, this time by the Romanian authorities in 1920, with an overprint as unknown. 1920 overprint has dimensions 14 x 36 mm and is applied with red ink (photo 2).
       Ticket cattle was used in 1920 and then in 1922, was properly charged with 10 Bani (10 Bani cattle sales ticket in accordance with Article 16 § 7, Decree-Law No. 3220 of November 9, 1918 law stamp publish in Official Monitory 5/10 November 1918), 25 Bani statistically stamp and 25 Bani social assistance (25 Bani for ticket sales of cattle, Art B § 7 decree-Law No. 2.538/1920) , in Branistea common, place Calugareni, Vlasca county (photo 3). This note was renewed in 1923 by a new form of issue of 1923, charged with a 1 Leu according to the Stamp Law, 25 Bani statistically stamps and 25 Bani welfare stamp (photo 4).
That period was characterized by strong requisition and an acute hunger which led to significant reduction of live animals transactions and therefore the use of these tickets required cattle to such sales. Hence the rarity of this overprint. It is not ruled out its use and on different forms that had a different destination.
Adrian Apostu, November 27, 2011

Supraştampilare necunoscută

Foto 1
       O supraştampilare necunoscută din timpul ocupaţiei germane în România 1918

      Sunt cunoscute astăzi supratiparele executate de către autorităţile de ocupaţie germane din timpul primului război mondial, cât şi multe din ştampilele, atât poştale cât şi ale administraţiilor locale folosite pentru anularea timbrelor poştale şi fiscale care au fost utilizate în acea perioadă.
       Supratiparul a fost aplicat pe timbre sau hârtii timbrate româneşti care se puteau astfel folosi în teritoriul administrat de către forţele de ocupaţie dându-le legitimitate schimbându-se autoritatea emitentă. Supratiparul se aplica fie prin tipărire în cazul timbrelor, fie prin ştampilare în cazul colilor timbrate.

Foto 2
       Ştampilările aveau rolul de a completa şi schimba statutul hârtiei timbrate în momentul folosirii documentului în scop fiscal, taxa fiind perceputa de noua organizare fiscală.
       Timbrele fiscale româneşti din emisiunea 1911 s-au supratipărit cu M.V.i.R în căsuţă şi cel caligrafic în chenar dublu. Pentru zona aflată sub administrarea armatei a IX-a s-a utilizat supratiparul Gűltig 9.Armee catalogându-se tipuri şi varietăţi ale acestuia, dar nu insist asupra lor fiind deja cunoscute. Aceste supratipare s-au executat prin tipărire în coli.

Foto 3
       Colile timbrate sau hârtiile timbrate aflate deja în uz s-au supratipărit prin stampilare, fiind întâlnite doar supratiparele M.V.i.R. caligrafic în casuţă dublă şi Gueltig 9.Armee.
       Asemănător executării supratiparelor pe colile timbrate s-au supratipărit şi formularele obligatorii a fi folosite conform legislaţiei româneşti valabile înainte de ocupaţie.
       Prezint celor interesati de studiul acestei perioade o ştampilă cu rol de supratipar, necatalogată până acum şi pe care am găsit-o pe un bilet de vite, din emisiunea anului 1917, ceea ce demonstrează că biletele de vite aferente anului 1917 erau deja tipărite la sfârşitul anului 1916, dovadă că autorităţile române nici nu luau în calcul posibilitatea unei pierderi teritoriale de amploare sau şi mai mult, a capitalei.

Foto 4
       Acest supratipar a fost executat prin ştampilare cu cerneală roşie, făcând astfel posibilă utilizarea lui în teritoriul ocupat.
       Dimensiunile supratiparului sunt 17 x 25.5 mm şi reprezintă ca şi celelalte supratipare din acea perioadă abrevierea de la Militärverwaltung in Rumänien, având înscris şi anul 1918, totul aflat într-un chenar (foto 1).
       Şi biletul prezentat în acest articol a rămas neutilizat, fiind supratipărit din nou, de data aceasta de către autorităţile române în 1920, cu un supratipar la fel de necunoscut. Supratiparul 1920 are dimensiunile 14 x 36 mm şi este aplicat cu cerneală roşie (foto 2).
       Biletul de vite a fost folosit în 1920 iar apoi în 1922, fiind taxat corect cu 10 bani, (10 bani pentru bilete de vânzări de vite, conform Art 16§7 Decretul-Lege No. 3220 din 9 Noiembrie 1918 legea timbrului, publicat în Monitorul Oficial 5/10.11.1918), 25 bani timbru statistic şi 25 bani timbru de asistenţă socială (25 bani pentru bilete de vânzări de vite, Art. B§7 decretul-lege No. 2.538/1920), în comuna Braniştea, plaşa Calugăreni, judeţul Vlaşca (foto 3). Acest bilet a fost reînnoit în 1923 printr-un nou formular din emisiunea anului 1923, taxat cu 1 leu, conform legii timbrului, 25 bani timbru statistic şi 25 bani timbru de asistenţă socială (foto 4).
       Acea perioadă a fost însă caracterizată prin puternice rechiziţionări şi o acută foamete ceea ce a dus la diminuarea semnificativă a tranzactiilor de animale vii şi deci a utilizării acestor bilete de vite obligatorii la astfel de vânzări. De aici rezultă şi raritatea acestui supratipar. Nu este exclusă folosirea lui şi pe altfel de formulare care aveau o altă destinaţie.
Adrian Apostu, 27 noiembrie 2011

 
 © www.revenues.ro