DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
MViR first date in use
       Contributions by reference to the date of first use of revenue stamps in the time of the German administration 1916-1918

      Until now my concern regarding the study of revenues stamps during German occupation was limited to the study of stamps used in the area under the administration of the Ninth Army, stamps with overprint "Gültig 9. Armee". However, to understand better and to get more in depth topic I began to study, based on the few documents we possess, and the other stamps overprinted by the occupation authorities, stamps that were used in the rest of the occupied territory.
      So I was surprised to find an invoice taxed by applying three stamps, one of 10 b Carol 1 general revenue issue MViR calligraphc overprint in the verticaly double border, and two help stamps of 10 b each with MViR monogram overprint. Stamps cancellation was done by hand by writing the word "paid" followed by the signature of the issuer and by the cancellation of the seal of the company, according to the law.
      Until now, in a few international literature in reference to German occupation in Romania, the first time of use of MViR calligraphc overprint in the verticaly double border was June 1, 1917, and to help stamp with MViR monogram overprint was 25 June 1917.

Photo
       Studying Law stamp, orders imposed by the German occupiers and the levying of charges imposed at the time led me to write this article:
       "In the territories under German, it is ordered that charges be paid under Romanian stamps law of February 4, 1906 and December 24, 1914 .... Will only be valid stamps with MViR overprint (Military Administration in Romania). An important novelty is that the help stamps were distributed before by the post offices may hereafter be purchased from retailers or financial agents.
       A) The 10-B will be used:......................................................................
       4) for the, accounting documents, invoices, bills, etc.. when the object value does not exceed 200 Lei;
......................................................................... "
      Article 23c of the Help stamp Act published in the Official Gazette 12/20/1914 December 23, 1914 provide that help 10 b. stamp to be affixed with general revenues stamps;
      and the Ordinance. 36 of 30 March 1917 published in " Ordinances page" no. 5 of October 10, 1917, stipulate that stamps help to be valid shall be MviR initialed and can be replaced or used for the same purpose as the existing stamps. This Ordinance requires double the stamp duty, wherever he demanded with 24 decembrie1914 Act, as amended on 5 April 1916.

       This explains the of use 10 b revenue stamp supplemented by two help stamps, use tax all at once prior to the published catalogs Michel and Erler, May 11 / April 28, 1917. By the looks are listed both dates, both after the old style calendar, Julian, and after the new Gregorian imposed by the new administration, which thus became the official calendar.
      Studies that was published in Romania, about the earliest use of stamps during the German administration, I found in the "Brasovian Philatelic Studies" No.3 (16) / 2010, the reference to a stamp canceled, dated May 17, 1917 as being the earliest known until then to use fiscal stamps overprinted during the occupation administration.
       It can be said therefore that this document is proof yet of the earliest uses tax stamps overprinted and used during the occupation. Here again, as in the following study, change data, shall be made steps, some small others higher up the truth.

      References:
      Revue "Brasovian Philatelic Studies" nr.3 (16) / 2010, article published by G. Morărel;
      Katalog der Stempelmarken von Deutschland - Deutsche Besatsungsausgaben German Occupation Issues 1914-1919/ 1939-1945, Erler - Norton 1996;
      Michel Deutschland-Spezial 2008;
      Decrees and decisions published in official until the German occupation, and orders that completes, amend or repeal some of the decrees and decisions issued in " Ordinances page" to November 11, 1917 - I. Branisteanu Publishing, Bucharest, 1917.

Adrian Apostu, December 11, 2012

MViR circulaţie timpurie
       Contribuţii cu referire la data primei utilizări a timbrelor fiscale din timpul administraţiei germane 1916-1918

            Până acum preocuparea mea în privinţa studierii timbrelor fiscale din timpul ocupaţiei germane s-a rezumat la studierea timbrelor utilizate în zona aflată sub administraţia Armatei a IX-a, timbre cu supratiparul "Gültig 9. Armee". Totuşi, pentru a înţelege mai bine şi a intra mai mult în profunzimea subiectului am început să studiez, pe baza celor câteva documente pe care le posed, şi celelalte timbre fiscale supratipărite de către autorităţile de ocupaţie, timbre care au fost utilizate în restul teritoriului ocupat.
      Astfel am avut surpriza să descopăr o factură, fiscalizată prin aplicarea a trei timbre, unul fiscal de 10 bani emisiunea generală Carol 1 cu supratiparul MViR caligrafic în chenar dublu vertical şi două timbre de ajutor de câte 10 bani fiecare cu supratiparul MViR monogram. Anularea timbrelor s-a făcut atât olograf prin scrierea cuvântului "achitat" urmat de semnătura emitentului, cât şi prin ştampilare cu ştampila de firmei, conform legii.
      Până în prezent, în puţina literatură internatională de specialitate cu referire la Ocupaţia Germană în România, prima dată de utilizare a timbrelor fiscale cu supratipar MViR caligrafic în chenar dublu vertical era de 1/06/1917, iar a timbrului de ajutor cu supratipar MViR monogram era 25/06/1917.

Photo
      Studiind Legea timbrului, Ordonanţele date de ocupantul german şi tarifarea impusă în acea perioadă m-au determinat să scriu articolul de faţă:
      "În teritoriul aflat sub Administraţia germană se ordonă ca taxele cu timbrele fiscale să fie achitate conform legilor româneşti din 4 februarie 1906 şi 24 decembrie 1914.... Valabile vor fi doar timbre cu supratiparul M.V.i.R (Administraţia Militară in România). O noutate importantă este faptul că Timbrele de Ajutor care se distribuiau până acum prin oficiile poştale, vor putea fi cumpărate de aici înainte de la vânzătorii cu amănuntul sau de la agenţii financiari.
       A)Valoarea de 10 Bani va fi folosită:......................................................................
       4) pentru acte contabile, borderouri, facturi, etc. atunci când valoarea obiectului nu depăşeşte 200 de lei;"
......................................................................... "
      Articolul 23c din Legea timbrului de ajutor 20/12/1914 publicată în Monitorul Oficial din 23 decembrie 1914 prevedea ca timbrul de ajutor de 0,10 lei să fie aplicat alături de timbrele fiscale generale;
      iar în Ordonanţa nr. 36 din 30/03/1917 şi publicată în "Foaia de Ordonanţe" nr. 5 din 10/04/1917, se stipula ca timbrele de ajutor pentru a fi valabile trebuie să poarte iniţialele M.V.i.R. şi că pot fi înlocuite sau utilizate în acelaşi scop ca şi timbrele fiscale existente. Această Ordonanţă cere taxa dublă a timbrului, pretutindeni unde se cerea odată cu legea din 24/12/1914, cu modificările din 5/04/1916.

       Aşa se explică utilizarea timbrului fiscal de 10 bani suplimentat de încă două timbre de ajutor, utilizate tot fiscal, la o dată anterioară celei publicate în cataloagele Michel şi Erler, şi anume 11 Maiu / 28 Aprilie 1917. După câte se vede sunt trecute ambele date, atât după calendarul pe stil vechi, iulian, cât şi după cel nou, gregorian, impus de noua administraţie, calendar care a devenit astfel oficial.
      Studiind ce s-a publicat şi la noi, despre cea mai timpurie utilizare a timbrelor fiscale în timpul administraţiei germane, am găsit în revista "Studii Filatelice Brasovene" nr.3 (16) / 2010, referirea la un timbru ştampilat cu data de 17 mai 1917, ca fiind cea mai timpurie dată cunoscută până atunci de utilizare fiscală a timbrelor supratipărite în timpul administraţiei de ocupaţie.
      Se poate afirma deci, că acest document este dovada, deocamdată, a celei mai timpurii utilizări fiscale a timbrelor supratipărite şi folosite în timpul ocupaţiei. Iată încă o dată, cum în urma studierii, se modifică date, se fac paşi, unii mai mici alţii mai mari, până la aflarea adevărului.

      Bibliografie cercetată:
      Studii Filatelice Braşovene nr.3 (16) / 2010, articol publicat de G. Morărel;
      Katalog der Stempelmarken von Deutschland - Deutsche Besatsungsausgaben German Occupation Issues 1914-1919/ 1939-1945, Erler - Norton 1996;
      Michel Deutschland-Spezial 2008;
      Decrete şi decizii publicate în Monitorul oficial până la ocupaţiunea germană şi Ordonanţe care complectează, modifică sau abrogă unele dintre aceste decrete şi decizii, publicate în "Foaia de ordonanţe" până la 16.11.1917 - Editura I. Brănişteanu, Bucureşti 1917.

Adrian Apostu, December 11, 2012

 
 © www.revenues.ro