DOMAINS / DOMENII   Home   Help   About me   Forum   Guestbook   Contact  
 • MOBILE STAMPS  
    - General Revenues  
    - Customs / Commercial  
    - Invoices & Bills  
    - Receipts & Air Fund  
    - National Defense  
    - Judicial / Statistical  
    - Passports / Touristics  
    - Foreign Affairs / Consulate  
    - Labour / Inssurances  
    - Assistance / Charity  
    - Dues / Funds  
    - Unidentified  
 • FIXED STAMPS  
    - Imprinted & embosed  
    - Doc. watermarks  
    - Doc. paper types  
    - Bills & bank drafts  
 • CINDERELLAS  
    - National  
    - Local  
 • STATIONERY  
    - Parcel cards / Frahte  
    - Veterinary  
    - Local Court / Citatii  
 • CANCELLATIONS  
    - Oficial State  
    - Rural  
    - Courts  
    - Private  
 • ESSAYS / FORGERIES  
    - Essays / Proofs  
    - Forgeries  
 • CATALOGUE  
    - 1856 - 1948  
    - after  
 • DOCUMENTS INFO  
    - 1856 - 1900  
    - 1900 - 1956  
     
 
A mysterious fiscal stamp

2 bani
       A mysterious fiscal stamp

      A few weeks before Mr. Gubrei Florin, a new passionate of Romanian revenue stamps, purchased from an online portal in a lot of revenue stamps, one stamp unreported yet in the known catalogs [1]. He has made me question who is this stamp reality. It is an essay, sample, fake? He sent me the picture and some technical data: valued at 2 bani, with the effigy of King Ferdinand cliche 27x30 (identical to the value of 10 bani), brown, perforation 11 1/2, war thick gray paper with lint, without watermark, with gum. Bukovina overprint type 2.
       It took me some time before I decide to respond to this challenge, information and stamps from that difficult period after WW1 extremely superficial and less [6]. I must admit, I am unable to give an answer eligible. Throughout the database, for that period, tax law [2] and personal archive, there is no information about this stamp. One book mentions passerby, as existing, but no other details or pictures are given.


10 bani
      "In 1919, were printed stamps for Bucovina, 10 and 30 bani printing with clichés show in 1911, with the overprint << M.F. BUCOVINA >>. Were also made, all of Bukovina, 2 bani stamps, with the effigy of King Ferdinand, in printing with the clichés in zincography ..... "[3]

       Here is my answer to all these questions, please don't blame me if it is too short.

       By overlapping electronic comparison image than the value of 10 bani, design details correspond, only the box settings are different. The gum and paper, has characteristics similar to other stamps from this period. Overprint is identical to that used for overprinting stamps Carol 1 All indications lead us to conclude that the stamp can be genuine. The only problem is, Why 2 bani nominal value ?!? Do not fit in any paragraph of tax law. What has been the purpose of printing this stamp? Would have been tried to propose a new tax value for the territory of Bukovina? Tax legislation and ordinances published in 1919, 1920 not mentions this.[2] Overprint type 2 [4] is found on revenue stamps Carol 1, 1919 issue, and the other values with the effigy of King Ferdinand (30 bani, 50 bani, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 4 lei, 10 lei, 20 lei [5]) 1920 issue. Only the 10 bani from very little existing material studied (four unused stamps and two on the document from personal collection), overprint type 2 not found. The stamp has the characteristics of a final draft. A big question mark. He comes from a final sheet ? If it was a sample, Why has been gummed and perforated as final sheet ? What was the purpose of this stamp? Personally I cannot answer to this question. I only just made public this stamp, following that through your contribution, the readers, to try to elucidate the enigma.

References:

[1] -Ing.Mihai Cojocar -"Romanian revenues & cinderella catalogue" ed 2011;
    - John Barefoot & Valentin Robu - "Bulgaria & Romania revenue" 2003;
[2] - Collection "Monitorul Bucovinei" 1918-1922;
    - Collection "Monitorul Oficial" 1918-1922;
    - Bulletin Journal of Bessarabia 1919-1927;
    - Annual Statistics of Romania 1911-1927;
    - Bulletin Laws and Regulations 1913-1920;
    - Stamps and Registration Law 1919, 1920;
    - Collection "Bucovina, ziarul Românilor Bucovineni" 1919-1920;
    - Collection "Glasul Bucovinei" 1918-1922;
    - Sheet orders of the Regional Directorate Posts and Telegraphs in Bukovina 1920-1923;
[3] - Monografia "Monitorul Oficial, 100 de ani, 1832-1932" pagina 121;
[4] - http://www.revenues.ro/mari/foto1.jpg
[5] - http://www.auktionen-gaertner.de - Revenues lot Romania - auction from May 2012.
[6] - http://www.revenues.ro/pagini/bucovina_cluj.php
Gubrei Florin and Francisc Ambrus, September 4, 2014

Un timbru fiscal enigmatic

2 bani
      Un timbru fiscal enigmatic

      Cu câteva săptămâni înainte, domnul Gubrei Florin, un nou pasionat de timbrele fiscale româneşti, a achiziţionat de pe un portal online, într-un lot de timbre fiscale, un timbru nesemnalat încă în cataloagele cunoscute [1]. Mi-a pus întrebarea legitimă, ce este cu acest timbru. Este un eseu, probă, fals? Mi-a trimis imaginea şi cateva date tehnice: valoarea nominală de 2 Bani, clişeu cu dimensiunea de 27x30 cu efigia Regelui Ferdinand (identică cu cea a valorii de 10 bani), culoare brun, dantelura 11 1/2, hartie gri groasă de război cu scame, fără filigran, cu gumă. Supratiparul Bucovina este de tip 2.
       Mi-a trebuit ceva timp până să mă hotărăsc să răspund acestei provocări, informaţiile şi timbrele din acea perioadă grea, de după Primul Război Mondial fiind foarte puţine [6]. Trebuie să recunosc, sunt în imposibilitatea de a da un raspuns calificat. În toată baza de date, pentru acea perioadă, în legislaţia fiscală [2] şi în arhiva personală nu există informaţii despre acest timbru. O singură lucrare îl menţionează pe scurt, fără a prezenta alte detalii sau imaginea timbrului.


10 bani
      "În 1919 s-au imprimat timbre pentru Bucovina, de 10 si 30 bani în tipografie, cu clişeele emisiunii 1911, având ca sursaj << M.F. BUCOVINA >>. De asemenea s-au confecţionat, tot pentru Bucovina, timbre de 2 bani, cu efigia Regelui Ferdinand, în tipografie cu clişee zincografice....."[3]

       Cu riscul de a formula un raspuns incomplet, voi prezenta timbrul în cauză şi concluzia cercetării mele.

      Din compararea prin suprapunere electronică, a imaginii peste cea a valorii de 10 bani, toate detaliile desenului corespund, doar valoarea din caseta valorică fiind alta. Guma şi hârtia, au caracteristici similare cu ale altor timbre din acea perioada. Supratiparul este identic cu cel utilizat la supratipărirea timbrelor Carol 1. Toate indiciile ne conduc către concluzia că timbrul poate fi original. Singura problema este, de ce 2 bani valoare nominală?!? Nu se încadrează în nici un paragraf din legea fiscală. Care să fi fost scopul tipăririi acestui timbru? Oare să se fi încercat a se propune o nouă valoare fiscală, pentru teritoriul Bucovinei? Legislatia şi ordonanţele publicate nu precizează asta.[2] Supratiparul de tip 2 [4] se regăseste pe timbrele fiscale Carol 1 emisiunea 1919, dar şi pe celelalte valori cu efigia Regelui Ferdinand (30 bani, 50 bani, 1 leu, 2 lei, 3 lei, 4 lei, 10 lei, 20 lei [5]) emisiunea 1920. Dar pe valoarea de 10 bani, din foarte puţinul material existent studiat (4 timbre neuzate şi două pe document din colecţia personală), tipul 2 nu se regăseşte. Timbrul are caracteristicile unui tiraj finit. Un mare semn de întrebare se pune. Provine dintr-o coală finită? Dacă a fost o probă, de ce a mai fost gumată şi perforată ca pentru colile finite? Care a fost scopul acestui timbru? Eu personal nu pot răspunde la această chestiune. Mă rezum doar la a face public acest timbru, urmând ca prin contribuţia dumneavoastră, a cititorilor, să încercăm să elucidăm enigma.

Surse studiate:

[1] -Ing.Mihai Cojocar -"Catalogul timbrelor fiscale şi al vignetelor româneşti" ed 2011;
    - John Barefoot & Valentin Robu - "Bulgaria & Romania revenue" 2003;
[2] - Colecţia "Monitorul Bucovinei" 1918-1922;
    - Colecţia "Monitorul Oficial" 1918-1922;
    - Buletinul Oficial al Basarabiei 1919-1927;
    - Statistica Anuală a României 1911-1927;
    - Buletinul Legilor şi Regulamentelor 1913-1920;
    - Legea Timbrului şi Înregistrării 1919, 1920;
    - Colecţia "Bucovina, ziarul Românilor Bucovineni" 1919-1920;
    - Colecţia "Glasul Bucovinei" 1918-1922;
    - Foaia Ordinelor Direcţiei Regionale a Poştelor şi Telegrafelor în Bucovina 1920-1923;
[3] - Monografia "Monitorul Oficial, 100 de ani, 1832-1932" pagina 121;
[4] - http://www.revenues.ro/mari/foto1.jpg
[5] - http://www.auktionen-gaertner.de - lot fiscale România licitaţia din mai 2012.
[6] - http://www.revenues.ro/pagini/bucovina_cluj.php
Gubrei Florin şi Francisc Ambruş, 4 septembrie 2014

 
 © www.revenues.ro